Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden van onze partners.
 2. Bijzondere en/of afwijkende afspraken die afwijken van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk of per mail overeengekomen zijn en gelden slechts per geval.
 3. Indien deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
 4. OMNIHUNT behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de met de afnemer afgesloten opdracht en/of overeenkomst.
 5. De jachthouder bepaalt welk afschot vrijgegeven wordt in de jachtgebieden. OMNIHUNT kan niet aansprakelijk gesteld worden als dit afschot om welke reden dan ook niet vervuld kan worden.
 6. Alle instructies die door uw jachtbegeleider worden gegeven dienen te allen tijde te worden opgevolgt. Als men zich hier niet aan houdt kan dat inhouden dat uw jacht geannuleerd wordt zonder het recht op restitutie.
 7. Alle afnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige jachtakte, een geldige Europese vuurwapenpas en eventueel door het desbetreffende land verplichte certificaten.
 8. Het verwonden van wild en de daaruit voortvloeiende kosten worden op de schutter verhaald, ook het verlies van wildbraad. Dit verlies wordt bepaald door uw jachtbegeleider.
 9. OMNIHUNT is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade, ongeval of overlijden die zich voordoen voor, tijdens of na activiteiten die geboekt zijn via OMNIHUNT tenzij schade of ongeval rechtstreeks gevolg is van een fout van OMNIHUNT.
 10. In geval van schade aan eigendommen, huisvesting en inventaris, boten, motoren, gereedschappen etc, is de afnemer verplicht te betalen voor reparatie of vervanging.
 11. OMNIHUNT bemiddeld tussen afnemer en aanbieder. OMNIHUNT organiseert niet zelfstandig reizen.
 12. Meningsverschillen zullen worden opgelost middels het Nederlandse gerechtssysteem.
 13. OMNIHUNT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het wel/niet voorkomen van wild op de jachtlocatie.

Verzekering

 1. De jachtgast dient een reisverzekering en een jachtverzekering met Europese of werelddekking te hebben.
 2. Elke jager dient zich verzekert te hebben voor een minimaal bedrag van €5.000.000 (vijf miljoen euro)

Prijzen

 1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. OMNIHUNT behoudt zich het recht voor om de na dato van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren waarop OMNIHUNT in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen aan de afnemer door te berekenen tot een maximum van 20% van de oorspronkelijke prijs. Te denken valt aan verhoging van sociale lasten, omzetbelasting, toltarieven, accijnzen, koerswijzigingen etc.
 2. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst op verzoek van de afnemer zijn voor rekening van de afnemer.

Levering

 1. Tengevolge van de aard van het bedrijf OMNIHUNT en haar producten is OMNIHUNT in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van derden. Daarom kan OMNIHUNT niet garanderen dat geplaatste opdrachten en/of overeenkomsten volledig en tijdig kunnen worden geleverd.
 2. De benodigde reisbescheiden zullen in principe 14 dagen en uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de afnemer worden gesteld, tenzij de termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden. OMNIHUNT zal niet overgaan tot het versturen van de reisbescheiden indien de betaling niet op de rekening van OMNIHUNT is bijgeschreven. De hieruit voortkomende kosten, bijvoorbeeld het per express versturen van de reisbescheiden, zijn voor rekening van de afnemer.

Annulering

 1. OMNIHUNT behoudt het recht om elke opdracht en/of overeenkomst te annuleren, ongeacht de reden en zonder enige aansprakelijkheid, met een volledige terugbetaling van alle kosten aan de afnemer. (exclusief reiskosten en verblijfskosten)
 2. Als de afnemer de opdracht en/of overeenkomst met geldige reden annuleert worden de reeds gemaakte kosten in mindering gebracht op de reissom. U ontvangt het restantbedrag terug op uw rekening.

Betaling

 1. Voor elke opdracht en/of overeenkomst geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts wanneer deze schriftelijk of per mail overeengekomen zijn.
 2. Betalingen worden gedaan in de valuta waarin de prijzen door OMNIHUNT schriftelijk of per mail zijn uitgedrukt.
 3. Indien de afnemer betalingsachterstand oploopt is de afnemer verantwoordelijk voor het betalen van alle extra kosten die voortvloeien uit pogingen van OMNIHUNT om de verschuldigde bedragen alsnog te incasseren.